Komisní prodej potápěčských potřeb

Komisní prodej použitého potápěčského vybavení

Všeobecné obchodní podmínky komisního prodeje použitého sportovního potápěčského vybavení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky komisního prodeje použitého sportovního vybavení se řídí ustanoveními uvedenými v § 2455 a násl. Občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků a upravují podmínky komisního prodeje použitého sportovního vybavení v prodejně Divers Děčín.

Helena Charvátová jakožto provozovatel prodejny Divers Děčín, je dále v textu těchto podmínek označována jen jako „obstaratel“ a zákazník, jehož použité vybavení je v prodejně Divers Děčín prodáváno, je označován jen jako „objednatel“. Smluvní vztah o obstarání prodeje věci mezi obstaratelem a objednatelem je dále označován jen jako „komisní prodej“ a použité sportovní vybavení, které je předmětem tohoto komisního prodeje, je dále označováno jen jako „vybavení“.   

1.       Obstaratel a objednatel se mohou dohodnout, že obstaratel převezme vybavení objednatele do komisního prodeje a bude toto vybavení nabízet k prodeji v prodejně Divers Direct.

2.       Obstaratel může do komisního prodeje přijmout zejména tyto druhy vybavení (v dobrém technickém stavu a přiměřeného stáří): rekreační potápěčské vybavení

3.       O tom, zda obstaratel vybavení do komisního prodeje přijme, rozhodují pracovníci obstaratele na základě momentálních provozních podmínek obstaratele a podle typu, stáří a technického stavu předmětného vybavení. Obstaratel přitom není povinen vybavení do komisního prodeje přijmout. 

4.       Obstaratel přijme vybavení do komisního prodeje na dobu 90ti dnů ode dne jeho přijetí (dále jen jako „doba prodeje“), Při převzetí vybavení do komisního prodeje vystaví obstaratel objednateli komisní list.

5.       Cenu, za kterou bude obstaratel vybavení ve svých prodejnách nabízet k prodeji, určují v dohodě s objednatelem pracovníci obstaratele na základě stáří a technického stavu vybavení a s přihlédnutím k aktuální cenové úrovni srovnatelného zboží obstaratele.

6.       Pokud obstaratel vybavení prodá, má nárok na odměnu za obstarání prodeje ve výši 10% z ceny, za kterou bylo vybavení prodáno, a objednateli vyplatí v hotovosti částku, za kterou bylo vybavení prodáno po srážce odměny. Tuto částku vyplatí obstaratel objednateli oproti předložení komisního listu na prodejně, ve které vybavení do komisního prodeje přijal. Termíny pro vyplacení částky za prodej vybavení jsou:

Vždy v otevírací době příslušné prodejny, uvedené na www.divers-decin.cz

7.         Pokud obstaratel vybavení ve sjednané době prodeje dle odst. 4 neprodá, je objednatel povinen ihned po uplynutí této doby prodeje vyzvednout si neprodané vybavení v prodejně obstaratele, a to oproti předložení komisního listu. Za každý den prodlení s vyzvednutím neprodaného vybavení bude obstaratel účtovat objednateli skladné ve výši 10,- Kč.

8.         Pokud je objednatel v prodlení s vyzvednutím neprodaného vybavení, je obstaratel oprávněn po tuto dobu vybavení v prodeji ponechat a v případě potřeby snížit jeho prodejní cenu až na polovinu původní ceny, nebo vybavení z prodeje stáhnout. 

9.         Pokud si objednatel neprodané vybavení nevyzvedne nejpozději do 180ti dnů od převzetí do komisního prodeje, je obstaratel oprávněn takové vybavení ekologicky zlikvidovat.  

10.     Objednatel uděluje obstarateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje objednatele, uvedené při převzetí vybavení do komisního prodeje, a to výhradně pro obchodní a marketingové účely obstaratele.